Pateicoties papildus 69739,84 Ls finansējuma piešķiršanai Lauku attīstības programmas 411 pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, PPP biedrības "Zied zeme" teritorijas iedzīvotājiem būs iespēja attīstīt saimniecisko darbību, kas saistīta ar mājražošanas nozares attīstību.

Projektus varēs iesniegt rīcībā 4.1.Atbalsts mājražošanas attīstībai!

Rīcības mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādejādi veicinot mājražošanas attīstību un konkurētspēju biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā.

Rīcība ir īstenojama visā PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā – Ogres novads (izņemot Ogres pilsētu), Ķeguma novads, Ikšķiles novads, Lielvārdes novads.

Iespējamie risinājumu piemēri MK noteikumu Nr.764 3.1.aktivitātei:

  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai;
  • Ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

Atbalsta pretendents šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē: 

  • juridiska vai fiziska persona, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;
  • juridiska vai fiziska persona, kas plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu, izņemot zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”.
Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz 3.1.aktivitātes mērķi - veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju; Iespējamie risinājumu piemēri MK noteikumu Nr.764 3.2.aktivitātei:

  • iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos;
  • infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai. (“pārstrāde” ir jebkura darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vairāki šie procesi kopā, kas būtiski izmaina sākotnējo produktu)

Atbalsta pretendents šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē: 

  • juridiska vai fiziska persona, kas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts pārtikas uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;
  • juridiska vai fiziska persona, kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”.
Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz 3.2.aktivitātes mērķi - veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

Atbalsta pretendents līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai (projekta gala atsakites nodošanai) Lauku atbalsta dienestā reģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā!!!

NB! 
Projekta iesniegumā atbalsta pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs. Projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi.